05.07.2023

Съобщение

На 05.07.2023 г. от 18:00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Тутракан.

08.01.2021

Съобщение

На 08.01.2021 г. от  17:00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Тутракан.

14.08.2020

Съобщение

На 14.08.2020 г. от  17: 30 часа ще се проведе заседание на ОИК - Тутракан.

14.11.2019

Съобщение

На 14.11.2019 г от 17:00 часа ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

03.11.2019

Съобщение

ОИК Тутракан обявява край на изборния ден на територията на община Тутракан.

03.11.2019

Съобщение

ОИК Тутракан сформира работна група "Жалби и сигнали" в изборния ден 03 ноември 2019 г. Състав на групата:

1. Невянка Маринова Иванова, тел. за връзка: 0894692115;

2. Митко Иванов Стойков, тел. за връзка: 0893353253.

Телефон за връзка с ОИК Тутракан: 0899931660

02.11.2019

Съобщение

На 02.11.2019 г. от 17:45 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

02.11.2019

Съобщение

В Приложение №1 са поместени актуализираните списъци с членовете на секционните избирателни комисии на територията на изборен район 1934 /Община Тутракан/.

Приложение № 1

02.11.2019

Съобщение

На основание т.7, изречение второ от Решение № 993 – МИ  от 07.09.2019 г. на ЦИК и писмо с Изх.№ МИ – 15 – 1668/01.11.2019 г. на ЦИК, ОИК Тутракан публикува сканирани копия на одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на  27.10.2019 г.

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО НОВА ЧЕРНА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ШУМЕНЦИ

02.11.2019

Съобщение

На 02.11.2019 г.  от 13:30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

01.11.2019

Съобщение

На 01 ноември 2019 г. от 16:15 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

29.10.2019

Съобщение

На 29 октомври 2019 г. от 17:00 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

27.10.2019

Съобщение

На 27.10.2019 г. от 07:40 ч. ще се проведе ззаседание на ОИК Тутракан.

26.10.2019

Съобщение

В Приложение №1 са поместени актуализираните списъци с членовете на секционните избирателни комисии на територията на изборен район 1934 /Община Тутракан/.

Приложение № 1

26.10.2019

Съобщение

ОИК Тутракан сформира работна група "Жалби и сигнали" за изборния ден, 27 октомври 2019 г.

Състав на групата:

1. Невянка Маринова Иванова, тел. за връзка: 0894692115

2. Митко Иванов Стойков, тел. зза връзка: 0893353253

23.10.2019

Съобщение

На 23.10.2019 г. от 17:30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

22.10.2019

Съобщение

На 22.10.2019 г. от 17:30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

18.10.2019

Съобщение

Съобщение относно оповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на 27.10.2019 г. в изборите за общински съветници и за кметове

ОИК Тутракан на основание чл. 234, ал. 1 от ИК оповестява мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват  в изборния ден на 27.10.2019 г. в изборите за общински съветници и за кметове 

Със Заповед  № РД-04- 1505 от 15.10.2019 г.  на и.д. Кмет на Община Тутракан на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл.10, ал.1, чл. 234, 235, ал. 3 от ИК е определена:

СЕКЦИЯ № 706- Закусвалня на адрес: гр. Тутракан, ул. "Силистра" № 48 "А" за гласуване на избиратели с увредено зрение  или със затруднения в придвижването на територията на Община Тутракан. 

За помощ в изборния ден горепосочените лица могат да се обърнат за справки на тел. 0866/ 60621 или на адрес: гр. Тутракан, Общинска администрация, ул. "Трансмариска" № 31, ет. 2, стая 1. 

 

 

11.10.2019

Съобщение

На 12.10.2019 г. от 11:00 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

11.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

В Приложение №1 са поместени актуализираните списъци с членовете на секционните избирателни комисии на територията на изборен район 1934 /Община Тутракан/

Приложение №1

07.10.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА РЕГИСТРИРАЛИТЕ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В ОИК ТУТРАКАН ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

I.Относно регистрацията на застъпници, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Тутракан до изборния ден, чрез заявление за регистрация на застъпници по образец, подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец , подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативния комитет, регистрирали кандидатски листи, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията за регистрация на застъпници.

Общинската избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

II. Относно представянето на списъци с упълномощени представители, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът по предходното изречение се подписва и предава до 26 октомври 2019 г., включително, на Общинска избирателна комисия Тутракан от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка се представят по образец.

Заявление за регистрация на застъпници

Образец на excel формата със списъка на застъпници

Декларация за застъпник

Образец на списъка с упълномощени представители

07.10.2019

Съобщение

02.10.2019

Съобщение

На 02.10.2019 г. от 17:15 часа ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

01.10.2019

Съобщение

На 01.10.2019 г. от 17:00 часа ще се проведе заседание на ОИК Тутракан

30.09.2019

Съобщение

На 30.09.2019 г. от 17:15 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

27.09.2019

Съобщение

На 27.09.2019 г. от 17:15 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

26.09.2019

Съобщение

На 26.09.2019 г. от 17:15 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

23.09.2019

Съобщение

На 24.09.2019 г. от 17:15 ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

22.09.2019

Съобщение

На 22.09.2019 г. от 17:15 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

20.09.2019

Съобщение

ОИК Тутракан уведомява, че при подаване на предложението за регистрация на кандидатска листа за кмет на община и за кметове на кметства в ОИК (Приложение № 63-МИ) кандидатите на кандидатската листа се подават и на технически носител в ексел формат, който може да бъде изтеглен ТУК.

19.09.2019

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА РЕГИСТРИРАНИТЕ В ОИК ТУТРАКАН партии, коалиции и инициативен комитет за предстоящите избори.

Сметна палата е предоставила  на ОИК Тутракан изготвени брошури с изисквания към участниците в изборите за осигуряване на публичност и прозрачност на предизборната кампания. Същите следва да получите от офиса на ОИК Тутракан.

16.09.2019

Съобщение

ОИК Тутракан уведомява, че регистрирането на кандидатските листи се извършва от ОИК, съгласно Глава осемнадесета, Раздел V, чл.412 – 419 от ИК  и Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г., след представяне на:

18.1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за общински съветници Приложение № 62-МИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за кмет на община/кметство Приложение № 63-МИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инициативен комитет за регистрация на кандидатска листа за кмет на община/кметство Приложение № 64-МИ

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в Excel формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение.

18.2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

С Решение № 705-МИ от 23.08. 2019 г., с което е изменено и допълнено Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г. на ЦИК, е определена формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 Октомври 2019 г. Приложение № 2

18.3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

18.4. кандидатът за общински съветник  -  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

 

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

18.5. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/ коалицията/ местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

 

Началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за  участие в изборите за общински съветници и за кметове е от 17 септември 2019 г.,  09:00ч.

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 24 септември 2019 г., 17:00 ч..

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 ч.

 

26.10.2019

Съобщение

На 26.10.2019 г. от 13.30 ч. ще се проведе засседание на ОИК Тутракан

26.10.2019

Съобщение

На 26.10.2019 г. от 12:30 часа ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

25.10.2019

Съобщение

На 25.10.2019 г. от 17:15 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан

17.10.2019

Съобщение

На 17.10.2019 г. от 17:15 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан

16.10.2019

Съобщение

На 16.10.2019 г. от 17:30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

15.10.2019

Съобщение

На 15.10.2019 г. от 17:30 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

14.10.2019

Съобщение

На 14.10.2019 г. от 17: 30 ч. ще се проведе ззаседание на  ОИК Тутракан.

12.10.2019

Съобщение

На 12.10.2019 г. от 11:00 часа ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

11.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ

В Приложение №2 е поместен актуализиран списък с резервните членове за секционните избирателни комисии на територията на изборен район 1934 /Община Тутракан/.

Приложение №2

10.10.2019

Съобщение

На 10.10.2019 г. от 17:15 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

09.10.2019

Съобщение

На 09.10.2019 г. от 12:10 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

07.10.2019

Съобщение

На 07.10.2019 г. от 17:15 часа ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

 

29.09.2019

Съобщение

На 29.09.2019 г. от 17:00 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

28.09.2019

Съобщение

Поради забавяне по технически причини на уеб базираната система за управление на процесите на предпечат, заседанието на ОИК Тутракан насрочено за 28.09.2019 г.  за утвърждаване на образците на бюлетини за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., техния тираж и изборни книжа, се отлага.

28.09.2019

Съобщение

На 28.09.2019 г. от 17:00 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

26.09.2019

Съобщение

На вниманието на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативния комитет, регистрирали кандидатски листи в ОИК Тутракан за изборите на 27 октомври 2019 г.

От 9:30 ч. на 26.09.2019 г. може да получите удостоверения за регистрирани кандидати в офиса на ОИК Тутракан, ул. "Трансмариска" №20.

19.09.2019

Съобщение

ОИК Тутракан уведомява, че при подаване на предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в ОИК (Приложение № 62-МИ) кандидатите на кандидатската листа се подават и на технически носител в ексел формат, който може да бъде изтеглен ТУК.

 

19.09.2019

Съобщение

ОИК Тутракан уведомява, че при подаването на документи за регистрация не се изискват копия на лични карти, както и лично явяване на кандидатите. След завеждане във входящия регистър на предложенията (Приложения № 62-МИ, 63-МИ, 64-МИ от изборните книжа) с приложенията ОИК извършва служебна проверка на адресната регистрация на кандидатите по постоянен и по настоящ адрес в общинската администрация.

15.09.2019

Съобщение

На 16.09.2019 г. от 17:15 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

15.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. Общинската избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, приложена към съобщението.

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….….……………………………………...  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от партия/коалиция/местна коалиция .......................................................................
за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в
община .........................................., област ...........................................
 при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
№ по ред Собствено, бащино и фамилно име ЕГН/ЛН Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
       
       
       
Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).

ОИК1934 ТУТРАКАН

 

14.09.2019

Съобщение

На 14.09.2019 г. от 17:15 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

12.09.2019

Съобщение

На 12.09.2019 г. от 17:05 часа ще се порведе заседание на ОИК Тутракан.

10.09.2019

Съобщение

На 10.09.2019 г. от 17:05 ч. ще се проведе заседание на ОИК Тутракан.

08.09.2019

Съобщение

Приемането на документи в ОИК Тутракан за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. в община Тутракан, започва от 9,00 ч. на 04 септември 2019 г.

Прием на документи се извършва в залата, разположена западно от централния вход на сградата на Общински съвет Тутракан, ул. „Трансмариска" № 20., всеки календарен ден от 09,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 17,00 ч. на 16 септември 2019 г.

05.09.2019

Съобщение

На 05.09.2019 г. ще се проведе заседание на Общинската избирателна комисия от 17 : 15 часа.

03.09.2019

Съобщение

На 04.09.2019 г. от 17 :30 часа ще се проведе първото заседание на ОИК Тутракан

в заседателната зала на Общински съвет Тутракан.

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 153 - МИ / 05.07.2023

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 152 - МИ / 08.01.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия кандидат в съответната кандидатска листа.

 • № 151-МИ / 14.08.2020

  относно: ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия кандидат в съответната кандидатска листа

всички решения