Общинска избирателна комисия Тутракан


РЕШЕНИЕ
№ 161
Тутракан, 09.11.2015

ОТНОСНО: Процесуално представителство на ОИК Тутракан по Адм. дело № 153/ 2015г. по описа на Административен съд Силистра.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

МЕСТНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ
гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20, тел./ факс 0866 60618, e-mail: [email protected]

Р Е Ш Е Н И Е

№ 161 – МИ

ТУТРАКАН,  09.11.2015 г.

Относно: Процесуално представителство на ОИК Тутракан по Адм. дело № 153/ 2015г. по описа на Административен съд Силистра.

В ОИК Тутракан е постъпила жалба  от Анатоли Николов Якимов с вх. № 101/ 01.11.2015г. против Решение № 150/ 26.10.2015г. на ОИК Тутракан.

В Административен съд Силистра по жалбата е образувано Административно дело № 153/ 2015г. по описа на съда.

Във връзка с необходимостта от осъществяване на процесуално представителство във връзка с посочената по-горе жалба, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК, чл. 17, ал. 1 от АПК, ОИК Тутракан

 

Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ с ЕГН – Председател на ОИК Тутракан да представлява ОИК Тутракан по Адм. дело № 153/ 2015г. по описа на Административен съд Силистра до приключване на делото във всички съдебни инстанции, включително с правото да упълномощава правоспособни адвокати да представляват комисията по посоченото по- горе дело.

 Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК  в 3 (три)- дневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………….

/КОНСТАНТИН СТОЯНОВ/

                                                                 СЕКРЕТАР:…………………………….

  /ЗОЙКА СТЕФАНОВА/

Решението е поставено на таблото на …………….. в …………ч.

Председател: Константин Стефанов Стоянов

Секретар: Зойка Спасова Стефанова

* Публикувано на 10.11.2015 в 08:09 часа

Календар

Решения

  • № 163 / 08.01.2016

    относно: Относно: Обявяване на Бекир Реджеб Изет с ЕГН за избран за общински съветник в Общински съвет Тутракан

  • № 162 / 05.01.2016

    относно: Относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Ерол Басриев Кара като общински съветник в Общински съвет Тутракан

  • № 161 / 09.11.2015

    относно: Процесуално представителство на ОИК Тутракан по Адм. дело № 153/ 2015г. по описа на Административен съд Силистра.

всички решения