Общинска избирателна комисия Тутракан


РЕШЕНИЕ
№ 162
Тутракан, 05.01.2016

ОТНОСНО: Относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Ерол Басриев Кара като общински съветник в Общински съвет Тутракан

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

МЕСТНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ
гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20, тел./ факс 0866 60618, e-mail: [email protected]

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 162 – МИ

ТУТРАКАН,  05.01.2016 г.

 

Относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Ерол Басриев Кара като общински съветник в Общински съвет Тутракан

С Решение № 150/26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Тутракан Ерол Басриев Кара е избран за общински съветник в Общински съвет Тутракан от листата на Движение за права и свободи- ДПС. Същия е встъпил в правомощията си на 05.11.2015г. Издадено му е удостоверение №26/26.10.2015г.

На 28.12.2015г. в ОИК Тутракан е постъпило писмо изх. № МИ-06-935/18.12.2015г. от ЦИК за извършване на необходимите действия по чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА, с приложено заверено копие от Справка за съдимост на лицето Ерол Басриев Кара, рег. № 11535/ 12.10.2015г., изд. от Министерството на правосъдието, Централно бюро за съдимост.

Видно от приложената справка за съдимост Ерол Басриев Кара ЕГН  е осъден със Споразумение № 231/ 22.10.2013г. по НОХД № 251/ 2013г. по описа на РС Тутракан, влязло в законна сила на 22.10.2013г. за престъпление по чл. 212, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено с изпитателен срок ТРИ ГОДИНИ. Престъплението, за което Кара е осъден, е умишлено, от общ характер.

Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 2  от ЗМСМА пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

ОИК Тутракан счита, че са налице предпоставките на чл. 30, ал. 4, т. 2  от ЗМСМА, поради което пълномощията на Ерол Басриев Кара като общински съветник в Общински съвет Тутракан следва да бъдат прекратени предсрочно.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс, във вр. с чл. 30, ал. 4, т. 2. от ЗМСМА Общинска избирателна комисия Тутракан

 

Р Е Ш И :

 

Прекратява предсрочно пълномощията на Ерол Басриев Кара с ЕГН  като общински съветник в Общински съвет Тутракан, избран от листата на Движение за права и свободи- ДПС.

Анулира издаденото му удостоверение №26/26.10.2015г., изд. от ОИК Тутракан.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия по реда на чл. 459 от ИК  в 3 (три)- дневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………….

/КОНСТАНТИН СТОЯНОВ/

                                                                 СЕКРЕТАР:…………………………….

/ЗОЙКА СТЕФАНОВА/

Решението е поставено на таблото на …………….. в …………ч.

Председател: Константин Стефанов Стоянов

Секретар: Зойка Спасова Стефанова

* Публикувано на 06.01.2016 в 10:19 часа

Календар

Решения

  • № 163 / 08.01.2016

    относно: Относно: Обявяване на Бекир Реджеб Изет с ЕГН за избран за общински съветник в Общински съвет Тутракан

  • № 162 / 05.01.2016

    относно: Относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Ерол Басриев Кара като общински съветник в Общински съвет Тутракан

  • № 161 / 09.11.2015

    относно: Процесуално представителство на ОИК Тутракан по Адм. дело № 153/ 2015г. по описа на Административен съд Силистра.

всички решения